EGEMAD MADENCİLİK ENERJİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

EGEMAD MADENCİLİK ENERJİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Egemad” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet ve özeni göstermekte ve konuya önem vermekteyiz. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanan tüm müşterilerimize, tedarikçilerimize, danışmanlarımıza, eski çalışanlarımıza ve Şirket merkezimiz ve şubelerimize bağlı tüm işyerlerimize gelen ziyaretçilerimize ait olan ve tarafımızca işlenen kişisel verilere ilişkin tüm detayları bu sayfada sizlerle paylaşıyoruz.  

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve İşleme Amaçları

Müşterilerimizce mal ve hizmet satın alınması yönünde talepte bulunulduğunda, söz konusu talebin Şirketimiz’e ulaşma yöntemine göre elektronik ortamda (yazılım vasıtasıyla veya e-posta aracılığıyla) yahut fiziki ortamda (mail-order, form vb.) kimlik/pasaport ve iletişim bilgileriniz, banka hesap, IBAN, kredi kartı numarası gibi finansal bilgileriniz ve talep ettiğiniz mal veya hizmetin niteliğine, ifa tarihine, ödeme yöntemine ve fiyatına ilişkin işlem bilgileri tarafımızca ilgili hukuk işlemin/sözleşmenin gerçekleştirilebilmesi, muhasebe kayıtlarımızın ve tahsilat süreçlerimizin yürütülebilmesi, ürün ve hizmetlerimizin analiz edilebilmesi, geliştirilebilmesi ve müşteri memnuniyetinin tespit edilebilmesi ile kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Diğer yandan müşterilerimiz, tedarikçi ve bunların personeli ile ziyaretçilerimizin işyerlerimize giriş ve çıkış tarihleri, tesislerimizde sunulan İnternet altyapısından yararlanmanız halinde bunlara ilişkin İnternet logları (IP, MAC, erişilen alan ve mail adresleri gibi trafik verileri) ve ortak alanlarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanan kamera görüntüleri de işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması ve Şirketimiz’in yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçlarıyla toplanmaktadır.

İnternet sitemizi ziyaret eden kişilere ait tarayıcı türü, İnternet sitemizde harcanan zaman ve ziyaret edilen sayfalar gibi teknik ve navigasyonel bilgiler otomatik olarak çerez (cookie) vasıtasıyla işlenmekte ve fakat anonimleştirilerek saklanmaktadır. Söz konusu veriler web sitemizin güvenli ve hızlı çalışmasını temin etmek amaçlı toplanmaktadır.

Şirketimiz’le ticari ilişkisi bulunan gerçek kişi tedarikçilerimiz ile tedarikçilerimizin personeline ait kimlik ve iletişim bilgileri ile finansal bazı bilgiler, söz konusu iş ilişkilerinin sürdürülebilmesi ve finansal ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla elektronik ve fiziki ortamlarda korunmaktadır.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz’ce toplanan kişisel verileriniz; Egemad’a bağlı şirketler (“Grup Şirketleri”) ile finansal ve idari koordinasyonun sağlanması ve işyeri güvenliği süreçlerinin koordineli yürütülmesi amaçlarıyla ve -onayınız olması halinde- Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla, ayrıca Şirketimiz’in kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya yasal haklarının korunması veya tesisi amaçlarıyla Grup Şirketleri’ne, yetkili kamu kurumlarına, mahkemelere, arabuluculara, tahkim hakem ve komisyonlarına yahut Şirketimiz’in avukatlarına, mali müşavir ve gümrük müşavirlerine ve diğer danışmanlarına, KVKK’da yer alan ölçülülük ve amaçla bağlılık prensipleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri ve Yöntemi

Şirketimiz’ce toplanan kişisel verileriniz kişisel veri kategorisi bazında aşağıda detaylı olarak açıklanacağı üzere KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuki sebeplere dayanmaktadır.

Şirketimiz’in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari yazışmaların yapılması, sipariş, alım-satım ve diğer sözleşmelerin kurulması ve yönetimi, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi, özlük dosyalarının tutulması, risk yönetimi ve müşteri memnuniyeti süreçleri kapsamında işlenen kimlik, iletişim, finans, özlük, mesleki deneyim, müşteri işlem ve tedarikçi işlem verileri “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması”, “hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunluluk arz etmesi” ve “meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

İnternet kayıtları ve ziyaretçi kayıtlarının tutulması süreçlerinde elde edilen işlem güvenliği verileri “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması” sebeplerine dayanarak işlenmektedir. Şirketimiz’ce elde edilen fiziksel mekan güvenliği verileri yine Şirketimiz’in “meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Çalışan adaylarınca tarafımıza gönderilen özgeçmişler ve başvuru evrakı içerisinde yer alan her türlü kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim dahil her türlü kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler personel seçme ve yerleştirme süreçleri kapsamında “sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması” ve “meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Bu hukuki sebeplere ilave olarak herhangi bir veri işleme süreciyle ilgili tarafınızdan açık rıza alınması durumunda, “açık rıza alınmış olması” hukuki sebebine dayanarak veri işleme yürütülebilecektir.

Söz konusu kişisel veriler tarafınızca Şirketimiz’e iletilen yazılı bilgilerden, resmi kurum ve kuruluşlardan, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kapalı devre kamera sistemlerinden toplanabilmektedir. Uygulama ve yazılımlar aracılığıyla yalnızca işlem güvenliği verileri, kamera sistemleri aracılığıyla yalnızca fiziksel mekân güvenliği verileri elde edilmektedir. Diğer veri kategorilerinin tamamı veri sahibi sıfatıyla tarafımıza ilettiğiniz fiziki ve elektronik evrak ve yazışmalardan elde edilmektedir. Tüm veri kategorilerinde işlenen veriler hem otomatik hem de otomatik olmayan yollarla işlenebilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak Şirketimiz’e iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuz ve bilgi talebiniz için Egemad veri güvenliği sorumlularıyla aşağıdaki şekilde iletişime geçebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yazılı talebinizi Mutlukent Mahallesi 1961. Cadde No:31 Çankaya/ANKARA adresine, kimliğinizi tespit edici belgeleri de ilave ederek noter kanalıyla iletebilir yahut ilgili formu elektronik olarak egemadmadencilik@hs01.kep.tr adresimize KEP kullanarak veya info@egemad.com adresimize güvenli elektronik imza kullanarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvurunuzun Türkçe olması ve başvuruda:

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi zorunludur.